Gå till innehållet

Många kommuner har redan goda arbetssätt och strukturer som är till nytta när de nya kunskapsbeskrivningarna omsätts i praktiken. Dessa metoder inkluderar till exempel elevagenter och tutorlärare. En liten kommun och en större stad har sina egna särdrag när det gäller att främja digitala färdigheter.

Utajärvi har en samskola med elever från förskolan till gymnasiet. Heli Hartikka, skolans biträdande föreståndare, säger att skolan har ett bra läge vad gäller digitala färdigheter. Utrustningen är bra: varje klass har en smart board, och från årskurs 3 och framåt har varje elev sin egen Chromebook. Det finns klassuppsättningar för förskolan och ÅK 1-2. Lärarnas färdigheter stöds av två tutorlärare som ger råd om användningen av utrustning eller programvara. I en samskola är rådgivningen smidig – att rycka i ärmen är ett bra sätt att be om råd. Enligt Hartikka har Utajärvi skola en bra atmosfär för att samarbeta. Främjandet av digitala färdigheter har också ett starkt stöd av kommunens beslutande organ.

Lärare i Utajärvi är redan väl insatta i att använda Googles klassrumsmiljö för undervisning. Nu skulle de vilja lära sig något nytt. Skolan implementerar inlärningssystemet ViLLE som utvecklats vid Turun yliopisto. Systemet innehåller uppgifter för matematik, språk och andra ämnen. För eleven är systemet belönande eftersom de kan samla troféer för sina prestationer. Nästa steg i Utajärvi är att satsa på att lära ut programmeringskunnande.

senior som intervjuas
I Utajärvi kombineras informationssökning och egen medieproduktion. Hembygdsmuseet och biblioteket deltog också i hembygdsprojektet, där eleverna tog foton, intervjuade sina mor-och farföräldrar och gjorde videor och bildspel.
Bild: JD Mason, Unsplash

Att lära ut programmeringskunnande är också ett aktuellt tema i Joensuu. Projektkoordinator Ulla Pajarinen berättar att lärare i höstas ombads att bedöma sina egna styrkor inom tre delhelheter av Nylitteracitet, nämligen undervisning av medieläskunnighet, digital kompetens och programmeringskunnande. Styrkor fann man framför allt i undervisning av medieläskunnighet, vilket uppfattas som en naturlig del av undervisningen. Istället är undervisning av programmering som en del av olika ämnen ännu lite mer främmande.

Joensuu har ett fungerande nätverk av tutorlärare som ger digitalt stöd i sin egen arbetsgemenskap. Elevagenter hjälper elever i sin egen klass, och ibland läraren också! En elevagent i ettan kan till exempel göra ett bildcollage på en surfplatta.

Ulla Pajarinen understryker vikten av regionalt samarbete för att uppdatera IKT-planen. En ny uppsättning utbildningar för lärare har planerats med nylitteracitetsprojektet i grannkommunen Liperi.

Elever i Joensuu har digipass. På basis av läroplanen har man utarbetat kunskapstabeller, utifrån vilka läraren ger eleven betyg på den inlärda färdigheten. Prestationerna har särskilt fokuserat på kunskaper inom digital kompetens och programmeringskunnande. Man överväger nu hur medieläskunnighet skulle kunna inkluderas i digipasset.

kunskapsmärken
Kunskapsmärken i digipasset i Joensuu

Text: Leena Pylkkö