Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Suodata listausta

  Tiedonhallinta

  Varhaiskasvatuksessa

   • Tutustutaan tiedonhakuun hakemalla tietoa lasten kanssa.
   • Tutustutaan selaimen peruskäyttöön.
   • Tehdään kuva- ja äänihakuja.
   • Haetaan tietoa lapsia kiinnostavista asioista sekä ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
   • Keskustellaan tiedon luotettavuudesta.
   • Luokittelua ja ryhmittelyä tehdään pelillisesti ja leikillisesti digitaalisissa ympäristöissä.
   • Lasten kanssa pohditaan, mitä pulmia teknologian keinoin voisi ratkaista ja miten niitä voisi ratkaista. Opetellaan kuvailemaan, miten pulman voisi ratkaista.
   • Tiedon esittämisessä kiinnitetään huomiota ilmaisun kokonaisvaltaisuuteen. Tietoa esitetään lapsille sopivin keinoin: kielellisesti, kuvallisesti ja kehollisesti.

  Esiopetuksessa

   • Harjoitellaan selaimen peruskäyttöä.
   • Harjoitellaan tarkoituksenmukaisten hakusanojen käyttöä.
   • Harjoitellaan tiedon kriittistä arviointia.
   • Luodaan yhteyksiä, sanallistetaan ja tehdään näkyväksi yhteyksiä asioiden välillä.
   • Luokittelun yhteydessä tutustutaan käsitekarttoihin ja opetellaan luomaan niitä yhdessä digitaalisesti.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • osaa käyttää hakukonetta tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilas osaa käyttää kuva- ja äänihakua.
   • osaa muodostaa yksinkertaisia hakusanoja.
   • osaa ohjatusti etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
   • osaa ohjatusti arvioida tiedon luotettavuutta.
   • osaa tehdä havaintoja erilaisista tiedonlähteistä omassa arjessaan.
   • osaa käyttää digitaalisia ympäristöjä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
   • osaa ohjatusti jäsennellä tietoa käsitekartalle.
   • harjoittelee selostamaan etsimäänsä tietoa omin sanoin.
   • tuottaa lyhyitä monimuotoisia tekstejä haetun tiedon perusteella.
   • harjoittelee tiedonhallintaan liittyviä käsitteitä.
  • etsii oma-aloitteisesti tietoa itseään kiinnostavista asioista ja ilmiöistä.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa etsiä tietoa ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä.
   • käyttää hakukonetta monipuolisesti. Oppilas osaa tehdä tarkennettuja hakuja.
   • harjoittelee etsimään ja hyödyntämään eri lähteistä löytämäänsä tietoa.
   • osaa arvioida tiedon luotettavuutta. Oppilas harjoittelee perustelemaan arviotaan.
   • osaa ohjatusti hyödyntää erikielisiä lähteitä.
   • ymmärtää, miten verkossa oleva tieto on syntynyt.
   • osaa ohjatusti järjestää, luokitella ja esittää tietoa.
   • osaa jäsennellä tietoa käsitekartalle.
   • osaa esittää tietoa yksinkertaisissa taulukoissa.
   • harjoittelee tekemään havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
   • osaa muokata samanaikaisesti työstettävää dokumenttia.
   • tuottaa ja käyttää kirjoitettua tekstiä, kuvaa ja videota itsenäisesti ja yhteisöllisessä ympäristössä.
   • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta tuotoksesta. Oppilas osaa muokata tuotosta palautteen perusteella.
  • on kiinnostunut tiedon käsittelystä ja esittämisestä. Oppilas osaa esittää tietoa monipuolisilla tavoilla digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • osaa vaihtaa hakukoneen asetuksia tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa tehdä käänteisiä kuvahakuja.
   • osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja perustella arvionsa.
   • hyödyntää erilaisia lähteitä tiedon tuottamisessa.
   • osaa selittää uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä, että tulkinta voi muuttua.
   • osaa hankkia, käsitellä ja esittää tutkimukseen perustuvaa tietoa.
   • osaa tehdä käsitekartan tai muunlaisen infografiikan.
   • osaa jäsennellä suuria tietoaineistoja taulukkoon ja osaa selostaa niitä.
   • osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
   • tuntee erilaisia tapoja esittää tietoa. Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisia tiedon esittämisen tapoja ja välineitä.

  Tutkiva työskentely

  Varhaiskasvatuksessa

   • Lapsia kannustetaan tekemään kysymyksiä, joihin etsitään yhdessä vastauksia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
   • Lasten kanssa tutustutaan kokeillen ja monipuolisesti arjen teknologiaan, erilaisiin tutkimusvälineisiin ja tutkimisen tapoihin.
   • Tehdään tutkimuksia käyttämällä apuna teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä. Näitä hyödynnetään havaintojen tekemisessä, tiedon jäsentämisessä ja tiedon ymmärtämisessä.
   • Hyödynnetään leikillisiä ja pelillisiä työskentelytapoja.

  Esiopetuksessa

   • Tehdään teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä hyödyntäviä pidempikestoisia tutkimusprojekteja. Käytetään monipuolisesti erilaisia sovelluksia.
   • Pohditaan lasten omien tutkimusprojektien kautta tutkimuksen roolia ongelmien ratkaisussa.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • osaa tehdä pieniä itseä kiinnostavia tutkimuksia teknologiaa hyödyntäen.
   • osaa tehdä havaintoja koulussa ja lähiympäristössä yksinkertaisia digitaalisia tutkimusvälineitä käyttäen.
   • osaa tehdä teknologiaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
  • on kiinnostunut tutkimuksentekoon liittyvästä teknologiasta.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa suunnitella ja toteuttaa teknologiaa hyödyntävän, yksinkertaisen tutkimuksen tai projektin.
   • käyttää digitaalisia ratkaisuja tutkimisen välineenä. Oppilas osaa valita sopivan välineen tutkivaan työskentelyyn.
  • tutkii ja kokeilee oma-aloitteisesti tutkimuksentekoon liittyvää teknologiaa.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • käyttää teknologiaa monipuolisesti tutkimisen välineenä.
   • osaa suunnitella koeasetelmia digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
   • osaa valita itseä kiinnostavan tutkimusaiheen ja tehdä tutkimuksen.
   • osaa käsitellä kerättyä tietoa digitaalisessa ympäristössä itsenäisesti ja yhdessä.
   • ymmärtää tutkimuksen roolin uuden tiedon synnyssä.
  • seuraa tutkimuksentekoon liittyvän teknologian kehitystä. Oppilas tiedostaa tekoälyn käyttöön liittyviä mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

  Luova työskentely

  Varhaiskasvatuksessa

   • Luodaan lapsille mahdollisuuksia kokeilla luovaa tuottamista digitaalisissa ympäristöissä laajan tekstikäsityksen mukaisesti.
   • Tartutaan lasten aloitteisiin ja syvennetään niitä digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia hyödyntäen.
   • Tuetaan lapsen yksilöllisiä tapoja ilmaista itseään digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Rohkaistaan monipuoliseen ilmaisuun.
   • Luodaan ja rakennetaan uutta yhdessä. Toteutetaan yhteisöllisiä luovia projekteja, joissa on digitaalisia elementtejä.
   • Luodaan digitaalisissa ympäristöissä lapsia kiinnostavaa, ajankohtaista sisältöä lasten aloitteesta.
   • Käytetään kuvia ja videoita monipuolisesti.

  Esiopetuksessa

   • Kannustetaan lapsia toteuttamaan ideoitaan helppokäyttöisiä sovelluksia hyödyntäen.
   • Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja leikitellään digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksilla.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • osaa ohjatusti tehdä aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa toteuttaa omia ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa ohjatusti hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen.
   • osaa ilmaista itseään kuvan, videon, äänen ja tekstin avulla.
   • kokeilee, keksii, rakentaa ja luo uutta digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
  • osaa digitoida fyysisiä luovan työskentelyn tuotoksia. Oppilas innostaa muita oppilaita luovaan työskentelyyn digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas löytää uusia tapoja ilmaista itseään digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntäen.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa tehdä aloitteita oman sisällön tuottamisesta digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa hyödyntää digitaalisia ympäristöjä oman ajattelunsa näkyväksi tekemiseen. Oppilas osaa valita tarkoituksenmukaisen ympäristön työskentelylleen.
   • osaa käyttää luovan työskentelyn ympäristöjä monipuolisesti.
  • osallistuu luovan tuottamisen verkkoyhteisöihin. Oppilas pyrkii aktiivisesti parantamaan yhteistä luovaa digitaalista prosessia.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • tuo aktiivisesti esiin omaa ajatteluaan ja omia kiinnostuksenkohteitaan digitaalisuutta hyödyntäen.
   • ilmaisee rohkeasti ja yksilöllisellä tavalla ajatuksiaan yhteisöllisessä digitaalisessa ympäristössä.
   • osaa vertailla erilaisia digitaalisia välineitä ja valita omaa yksilöllistä ilmaisuaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.
  • osoittaa erityistä osaamista luovissa digitaalisissa prosesseissa. Oppilas toimii kannustavasti ja muiden osaamista arvostaen yhteisissä luovissa digitaalisissa prosesseissa.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet