Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Suodata listausta

  Vastuullinen toiminta

  Varhaiskasvatuksessa

   • Henkilöstö keskustelee huoltajien kanssa digitaalisten ympäristöjen käytöstä ja toimintatavoista.
   • Henkilöstö huolehtii tietosuojasta lasten kuvien ja tuotosten julkaisussa.
   • Henkilöstö sopii huoltajien kanssa kuvien ottamisesta ja julkaisemisesta sekä lapsen tuotosten julkaisemisesta.
   • Pedagogiseen dokumentointiin liittyen lasten kanssa keskustellaan käytössä olevista digitaalisista ympäristöistä.
   • Lapselta pyydetään lupa hänen kuvansa ja tuotoksensa julkaisemiseen. Opetellaan, että kuvan ottamiseen ja julkaisuun tulee olla lupa.
   • Henkilöstö varmistaa, että kaikki huoltajat pääsevät tiedon äärelle digitaalisissa ympäristöissä. Erotetaan virallinen ja epävirallinen viestintä.
   • Tutustutaan lasten digitaaliseen maailmaan ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin.
   • Lapsille tarjotaan vain ikä- ja kehitystasoon sopivaa sisältöä.

  Esiopetuksessa

   • Keskustellaan tekijänoikeuksista ja siitä, että toisen tuottamaan sisällön käyttöön tulee aina olla lupa.
   • Turvallisia digitaalisia ympäristöjä käytetään vuorovaikutuksen tukena.
   • Lasten kanssa keskustellaan kestävästä teknologian käytöstä ja siihen liittyvistä valinnoista.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • opettelee toimimaan vastuullisesti ja noudattaa sääntöjä.
   • ymmärtää, että on hyvien tapojen mukaista pyytää kuvattavalta lupa kuvan ottamiseen ja julkaisemiseen.
   • Oppilas tutustuu tekijänoikeuksien periaatteisiin ja ymmärtää, mitä ne käytännössä tarkoittavat.
   • ymmärtää mitä tarkoittaa tekijä, teos, oikeus ja tekijänoikeus.
   • harjoittelee hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia.
   • harjoittelee vuorovaikutuksellisten sovellusten käyttöä turvallisessa ympäristössä.
   • osaa ohjatusti arvioida tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta.
   • harjoittelee tunnistamaan kaupallisen sisällön monimediaisessa ympäristössä.
  • kannustaa muita vastuullisuuteen omalla esimerkillään.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • tietää, mitä vastuullinen toiminta tarkoittaa. Oppilas toimii vastuullisesti ja sääntöjä noudattaen digitaalisissa ympäristöissä.
   • tuntee tekijänoikeuksien perusperiaatteet ja ymmärtää niiden kunnioittamisen tärkeyden.
   • hallitsee CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmän perusperiaatteet ja noudattaa niitä.
   • tutustuu ja käyttää vuorovaikutuksellisia sovelluksia turvallisessa ympäristössä ikärajan huomioiden.
   • tutustuu sovellusten yksityisyysasetuksiin ja ymmärtää niiden merkityksen.
   • ymmärtää teknologian käyttöön liittyvien valintojen vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen.
   • harjoittelee lähdekritiikkiä. Oppilas opettelee arvioimaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta..
   • harjoittelee lähteiden käyttöä ja niiden merkintää.
   • tunnistaa erilaisia tekstilajeja monimediaisessa ympäristössä.
   • tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä.
  • on kiinnostunut laitteiden elinkaaresta ja teknologiaan liittyvästä kiertotaloudesta. Oppilas osoittaa kiinnostusta vastuullisuuteen digitaalisissa ympäristöissä.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • tuntee tekijänoikeudet. Oppilas noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee lain rikkomisen seuraukset.
   • ymmärtää tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
   • soveltaa CC (Creative Commons) -lisenssijärjestelmää tarkoituksenmukaisesti.
   • tuntee hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
   • ymmärtää teknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
   • käyttää sosiaalisen median sovelluksia ikärajojen mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niissä toimimisessa.
   • ymmärtää sosiaalisen median merkitystä yksilölle ja yhteiskunnallisesti.
   • ymmärtää ja huomioi omien valintojen vaikutuksen kestävään tulevaisuuteen.
   • pohtii ja keskustelee teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.
  • osaa arvioida hakukoneiden ja tietokantojen tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Oppilas osaa ikärajojen puitteissa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödykseen opiskelussa. Oppilas osaa raportoida verkossa näkemänsä haitallisen tai vaarallisen sisällön palvelun ylläpitäjälle.

  Turvallinen toiminta

  Varhaiskasvatuksessa

   • Henkilöstö tuntee tietosuoja- ja tietoturvaohjeet ja noudattaa niitä.
   • Henkilöstö kunnioittaa lapsen yksityisyydensuojaa digitaalisissa ympäristöissä.
   • Digitaalisiin ympäristöihin tutustumisessa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen.
   • Kannustetaan lasta kertomaan kokemuksistaan digitaalisissa ympäristöissä.
   • Lasten digitaalista maailmaa koskeviin aloitteisiin tartutaan ja niistä keskustellaan.
   • Harjoitellaan kehittyvää kriittistä lukutaitoa.
   • Keskustellaan ikärajoista ja opetellaan niiden tarkoitus.

  Esiopetuksessa

   • Tutustutaan turvalliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä. Opetellaan turvallisen toiminnan perusperiaatteita.
   • Opetellaan, kuinka toimia, jos digitaalisessa ympäristössä kohtaa ongelman.
   • Lasten kanssa keskustellaan salasanoista ja käyttäjätunnuksista sekä siitä, miksi niitä ei jaeta.
   • Lasten kanssa pohditaan ja arvioidaan verkossa olevan tiedon luonnetta ja luotettavuutta.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • opettelee turvallista toimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas osaa toimia tarvitessaan apua.
   • käyttää koulun tarjoamia digitaalisia ympäristöjä ohjeiden mukaisesti.
   • osaa kertoa kokemuksistaan digitaalisissa ympäristöissä.
   • ymmärtää käyttäjätilin käsitteen. Oppilas ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen arjessa.
   • ymmärtää, että salasana vanhenee ja se tulee vaihtaa. Oppilas tuntee vahvan salasanan tunnusmerkit.
   • osaa yhteiskäyttöisten laitteiden käyttöön liittyvät toimintatavat.
   • ymmärtää verkossa olevan tiedon luonnetta. Oppilas ymmärtää, miten verkossa oleva tieto syntyy.
   • tuntee ikärajat. Oppilas ymmärtää ikärajojen tarkoituksen ja noudattaa niitä.
  • tietää ja käyttää eri tunnistautumistapoja.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.
   • harjoittelee henkilötietojen turvallista käyttöä verkossa.
   • osaa muokata yksityisyysasetuksia päivittäin käytössä olevissa digitaalisissa ympäristöissä.
   • tiedostaa digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutapoja. Oppilas tiedostaa oman nettikäyttäytymisensä jättämät digitaaliset jäljet.
   • tunnistaa mahdolliset riskitilanteet digitaalisissa ympäristöissä ja kertoo niistä.
   • muodostaa itsenäisesti vahvan salasanan. Oppilas ymmärtää, että samaa salasanaa ei tule käyttää useissa eri palveluissa.
   • harjoittelee salasanojen ja muiden tunnistautumistapojen hallintaa.
   • ymmärtää päivitysten merkityksen turvallisuudelle.
   • tunnistaa tavallisimmat verkkohuijausyritykset.
   • osaa tarkistaa käyttämiensä palvelujen ikärajat.
   • ymmärtää erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksen itseensä. Oppilas opettelee valitsemaan sisältöjä, jotka edistävät hyvinvointia.
  • on kiinnostunut digitaalisten ympäristöjen turvallisuudesta ja oma-aloitteisesti kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Oppilas ymmärtää digitaalisten ympäristöjen turvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Oppilas tietää miten toimia, jos kohtaa verkkohuijausyrityksen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • osaa suojata omaa ja muiden yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä.
   • tiedostaa tietoturvariskejä ja tietää, kuinka toimia, jos tietoturvaa on loukattu.
   • ymmärtää henkilötietojen käytön periaatteet ja noudattaa tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita työskentelyssään.
   • ymmärtää EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain tarkoituksen ja keskeiset periaatteet.
   • tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet ja ymmärtää haittaohjelmilta suojautumisen perusperiaatteet.
   • osaa suojata tietojaan ja tiedostojaan häviämiseltä tai tuhoutumiselta sekä osaa varmuuskopioida niitä.
   • tietää, mitä tarkoittavat selaimen välimuisti, evästeet, yksityisen selauksen tila ja sivuhistoria. Oppilas osaa käyttää niitä.
   • ymmärtää digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa vaikuttamista ihmisen käyttäytymiseen.
   • tiedostaa, että ihmisiä profiloidaan digitaalisten ympäristöjen keräämän tiedon perusteella. Oppilas tiedostaa, että tätä tietoa voidaan käyttää eri tarkoituksiin tulevaisuudessa.
   • tietää, kuinka toimia digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa ongelmatilanteissa.
   • osaa käsitellä ajankohtaisia teknologian turvalliseen käyttöön liittyviä ilmiöitä.
   • osaa käyttää mahdollisesti käytössä olevaa salasanaohjelmistoa.
   • osaa hallinnoida tiedostojen käyttöoikeuksia.
   • ymmärtää digitaalisten sisältöjen vaikutuksia vireyteen, uneen ja aivotoimintaan. Oppilas valitsee hyvinvointia edistäviä sisältöjä.
  • ymmärtää digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan vaikuttamisen kaupallisia ja poliittisia motiiveja. Oppilas osaa asentaa ja poistaa väliaikaisesti käytöstä virustorjunnan tai palomuurin. Oppilas hallitsee evästeiden käytön. Oppilas ymmärtää käyttöjärjestelmien eroja tietoturvan kannalta. Oppilas ymmärtää, että ihmisellä on oikeus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin hänestä kerättyä tietoa. Oppilas osaa korjata tietoturvaansa ongelmatilanteessa. Oppilas tietää eri tunnistautumistapojen eroja ja niiden tietoturvatasoja.

  Ergonomia

  Varhaiskasvatuksessa

   • Lapsille tarjotaan laadukasta sisältöä niin käyttäjälähtöisyyden kuin pedagogiikankin näkökulmasta.
   • Suositaan liikkumiseen kannustavia digitaalisia ympäristöjä.
   • Lasten kanssa käytetään lasten käyttöön soveltuvia välineitä ja digitaalisia ympäristöjä.
   • Varmistetaan, että välineet ja laitteet ovat lapsille saatavilla siten, että ne kannustavat lasta hyödyntämään niitä leikissä ja oppimisessa.
   • Varmistetaan, että laitteet ja välineet toimivat tarkoituksenmukaisesti.
   • Kiinnitetään lapsen huomiota työn tauottamiseen ja hyviin työasentoihin.
   • Venytellään, jumpataan ja liikutaan runsaasti ja säännöllisesti.
   • Opetellaan kiinnittämään huomiota äänenlaatuun ja -voimakkuuteen.
   • Opetellaan kiinnittämään huomiota valaistukseen ja näytön kirkkauteen. Opetellaan säätämään niitä.

  Esiopetuksessa

   • Harjoitellaan hyvää ergonomiaa ja tauottamista.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • harjoittelee liikkumista lisäävien digitaalisten ympäristöjen käyttöä.
   • harjoittelee työn tauottamista ja taukojumppaa.
   • harjoittelee terveellisiä työasentoja.
   • osaa säätää työpisteensä oikein mahdollisuuksien mukaan.
   • harjoittelee työskentelemään tavoitteellisesti digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa säätää näytön kirkkautta, resoluutiota ja väriä sekä äänenvoimakkuutta.
   • tutustuu sopivaan valaistukseen.
  • on kiinnostunut teknologiasta, joka kannustaa liikkumaan. Oppilas osaa valita ergonomian kannalta parhaan työskentelyvälineen ja -paikan.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • käyttää liikkumista lisääviä digitaalisia ympäristöjä.
   • ymmärtää ergonomian merkityksen hyvinvoinnille päivittäisessä työskentelyssä.
   • osaa valita hyvän työasennon ja vaihtelee sitä tarvittaessa.
   • osaa valita sopivan pituisen jakson työskentelylle.
  • osaa hakea työskentelyergonomiaa parantavia apuvälineitä ja ymmärtää niiden merkityksen.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • osaa huomioida ergonomian osa-alueet omassa työskentelyssään.
   • tunnistaa väsymistä ja osaa tauottaa työskentelyään.
   • osaa kohdentaa työskentelyään tavoitteellisella ja kestävällä tavalla digitaalisissa ympäristöissä.
  • osaa käyttää laitteiden erilaisia syöttö- ja ohjaustapoja. Oppilas osaa valita tilanteeseen sopivan syöttö- ja ohjaustavan. Oppilas osaa aktivoida ja poistaa käytöstä helppokäyttötoimintoja. Oppilas osaa muuttaa kursorin seurantanopeutta, näytön kosketusherkkyyttä ja muita ohjauksen asetuksia.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet