Siirry sisältöön

Sivun sisältö

  Suodata listausta

  Yhteisöllisyys

  Varhaiskasvatuksessa

   • Digitaalisissa ympäristöissä kiinnitetään erityistä huomiota yhteisölliseen tapaan työskennellä.
   • Digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään, kun luodaan ympäristöä, jossa kaikki pääsevät loistamaan kehityksensä, ikävaiheensa ja edellytystensä mukaan.
   • Yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota tunne- ja vuorovaikutustaitoihin.
   • Digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään erilaisiin rooleihin eläytymisessä.
   • Henkilöstö hyödyntää digitaalisia ympäristöjä yhteydenpidossa huoltajiin vuorovaikutusta vahvistaen. Hyödynnetään suljettuja yhteisöllisiä palveluja tarkoituksenmukaisesti.
   • Lasten kanssa harjoitellaan käytössä olevan digitaalisen ympäristön sisällöntuotantoa.
   • Mahdollistetaan yksilöllisten ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttö.
   • Opetellaan tunnistamaan emojeja vuorovaikutuksessa.
   • Pidetään yllä myönteistä suhtautumista digitaalisiin vuorovaikutteisiin ympäristöihin.
   • Ratkaistaan mahdollisia digitaalisissa ympäristöissä kohdattuja ongelmia yhdessä.
   • Harjoitellaan sosioemotionaalisia taitoja.
   • Harjoitellaan toimimaan kiusaamista ennaltaehkäisten.

  Esiopetuksessa

   • Harjoitellaan yhteydenottamista ja vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissä.
   • Opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä.
   • Harjoitellaan hyviä tapoja digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • osaa ohjatusti käyttää koulun käytössä olevia yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä.
   • osaa vuorovaikutuksellisten sovellusten käytön ikäänsä nähden tarkoituksenmukaisesti.
   • osaa soittaa ja vastata puheluun tai videopuheluun.
   • osaa käyttää yksinkertaisia viestitoimintoja.
   • osaa lähettää ja vastaanottaa ääni- ja videoviestejä.
   • ymmärtää, mikä on sähköposti, ja harjoittelee sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista.
   • osaa jakaa kokemuksiaan digitaalisista ympäristöistä.
   • kunnioittaa ja huomioi muita toimiessaan digitaalisissa ympäristöissä. Oppilas toimii kiusaamista ehkäisevästi.
   • osaa ohjatusti ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
  • kannustaa muita oppilaita yhteisöllisyyteen.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osaa koulun käytössä olevien yhteisöllisten digitaalisten ympäristöjen käytön.
   • osaa hyödyntää sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia.
   • käyttää yhteisöllisiä digitaalisia ympäristöjä tarkoituksenmukaisesti.
   • osaa lähettää sähköpostia ja vastata siihen hyvien tapojen mukaisesti ja tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla.
   • ottaa vastuuta yhteisöllisestä työskentelystä.
  • osallistuu koulun yhteiseen sisällöntuotantoon.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia digitaalisia ympäristöjä.
   • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvassa oppimisessa.
   • toimii yhteisöllisyyttä rakentaen käyttäessään sosiaalista mediaa.
   • ymmärtää sosiaalisen median toimintaperiaatteita.
   • käyttää sähköpostia ja muita viestinnän välineitä tilanteen edellyttämällä tavalla.
   • osallistuu aktiivisesti työskentelyyn yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa ratkoa digitaalisissa ympäristöissä mahdollisesti syntyviä konfliktitilanteita.
   • osaa olla vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
   • kunnioittaa ja arvostaa moninaisuutta kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.
  • ottaa rakentavasti kantaa ristiriitaisiin tai tunteita herättäviin aiheisiin digitaalisesti. Oppilas edistää toiminnallaan yhteistyön onnistumista digitaalisissa ympäristöissä.

  Osallisuus

  Varhaiskasvatuksessa

   • Vahvistetaan lapsen uskoa hänen omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Luodaan rakenteita, jotka edistävät lapsen vaikuttamismahdollisuuksia.
   • Digitaalisia ympäristöjä käytetään lasten ajatusten ja mielenkiinnon kohteiden näkyväksi tekemisessä.
   • Lapset ovat aktiivisesti mukana digitaalisen leikin ja oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
   • Varmistetaan jokaisen lapsen monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet.

  Esiopetuksessa

   • Lasten kanssa tutustutaan osallisuutta lisääviin digitaalisiin ympäristöihin.

  Vuosiluokilla 1-2 oppilas…

   • osaa ohjatusti käyttää osallisuutta edistävää digitaalista ympäristöä.
   • osaa ohjatusti osallistua vuoropuheluun digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa nostaa esiin itselleen merkityksellisiä kysymyksiä ja aiheita digitaalisessa ympäristössä.

  Vuosiluokilla 3–6 oppilas…

   • osallistuu työskentelyyn, keskusteluun ja vaikuttamiseen koulun digitaalisessa ympäristössä.
   • ymmärtää mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa tehdä aloitteita digitaalisissa ympäristöissä.
   • osaa olla vuorovaikutuksessa erilaisten ryhmien kanssa digitaalisissa ympäristöissä.

  Vuosiluokilla 7–9 oppilas…

   • osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla työskentelyyn koulun käytössä olevissa yhteisöllisissä digitaalisissa ympäristöissä.
   • ymmärtää digitaalisten ympäristöjen merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa.
   • tarkastelee ja arvioi mahdollisuuksiaan vaikuttaa digitaalisissa ympäristöissä.
   • on valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena digitaalisessa yhteiskunnassa.
   • osaa osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen koulun digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
   • löytää oikean digitaalisen foorumin viedäkseen itselleen tärkeitä asioita eteenpäin.
   • osaa osallistua ajankohtaiseen keskusteluun digitaalisissa ympäristöissä.

  Muut tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaukset

  Muut osaamisalueet