Siirry sisältöön

Sivulla nostetaan esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena.

Artikkelit julkaistaan touko-kesäkuun aikana teemoittaisina kokonaisuuksina.

Pedagoginen osaaminen aineenopetuksessa

Reijo Kupiaisen ja Jenni Vartiaisen artikkelit keskittyvät kriittiseen lukutaitoon ja monilukutaitoon sekä niiden vahvistamiseen aineenopetuksessa eri oppiaineissa. Reijo Kupiaisen artikkeli avaa, mitä kriittinen lukutaito on ja mikä sen merkitys on median käytössä. Jenni Vartiaisen teksti puolestaan kuvaa, miten kriittistä lukutaitoa ja monilukutaitoa kehitetään osana luonnontieteellisiä ja matemaattisia aineita. Kumpikin artikkeli painottaa eri oppiaineiden tarkastelunäkökulmista kehittyvää lukutaitoa medialukutaidon tukena.

Ohjelmointiosaaminen koetaan toisinaan haastavaksi opettaa laaja-alaisena osaamisena eri oppiaineissa. Jukka Lehtorannan ja Aleksi Lahden yhteisartikkeli avaa ohjelmointiosaamista ja sen opettamista perusopetuksessa laaja-alaisena osaamisena. Teksti hoksauttaa tarkastelemaan oppiaineiden tavoitteita ja löytämään luontevia yhtymäkohtia ja käsittelytapoja omaan opetettavaan aineeseen. Innostava tapausesimerkki kuvaa ohjelmointiosaamisen ja pelillisyyden tuomista helposti esimerkiksi katsomusaineen opetukseen. Tällaiset kokeilut mahdollistavat oppilaille aktiivisen roolin oppijoina ja oman osaamisen jakajina. Lappeenrannassa on niin ikään syntynyt kannustavia oivalluksia ohjelmointiosaamisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun liittämisestä eri oppiaineiden opetukseen.    

Kaisa Viinikka mallintaa tekstissään pedagogisen osaamisen vahvistamista ja merkitystä digitaalisen osaamisen edistämisessä aineenopetuksessa. Malli auttaa tarkastelemaan omaa osaamista ja löytämään keinoja sen vahvistamiseen.

Käytänteet ja toimintamallit yläkoulun arjessa

Laaja-alaisen osaamisen, siten myös medialukutaidon, edistäminen aineenopetusjärjestelmässä on nähty väliin haasteellisena. Artikkelitrio nostaa esille ratkaisuina käytänteitä ja toimintamalleja yläkoulun arjessa. Päivi Rasi-Heikkinen kirjoittaa eri oppiaineiden yhteistyön vahvuuksista. Saara Martikka esittelee monialaista oppimiskokonaisuutta myös medialukutaidon vahvistamisen mallina. Kaisa Viinikka taas tuo tekstissään esille, miten medialukutaitoa voi edistää oppiaineissa niiden tavoitteita tukevalla tavalla. Viinikka käyttää esimerkkinä katsomus- ja yhteiskunnallisia aineita.  

Johtaminen ja verkostoituminen perusopetuksessa

Osiossa lähestytään digitaalisen osaamisen edistämistä perusopetuksen, erityisesti yläkoulun arjessa johtamisen näkökulmasta. Naantalissa on tunnistettu verkostoitumisen ohella toimintakulttuurin kehittämisen arvo ja johtamisen merkitys oppilaiden digitaalisen osaamisen edistämisessä. Anne Onnela kirjoittaa yhteistyöstä ja johtamisen keinoin luoduista toiminnan rakenteista, joilla tuetaan oppimisen tasa-arvoista toteutumista.