Siirry sisältöön

Sivulla nostetaan esille hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, johtamisen ja verkostoitumisen työkaluja sekä esimerkkejä siitä, miten opettajan pedagogista osaamista hyödyntämällä ja kehittämällä tuetaan lasten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista laaja-alaisena osaamisena.

Artikkelit julkaistaan touko-kesäkuun aikana teemoittaisina kokonaisuuksina.

Pedagoginen osaaminen aineenopetuksessa

Artikkelipari keskittyy kriittiseen lukutaitoon ja monilukutaitoon sekä niiden vahvistamiseen aineenopetuksessa eri oppiaineissa. Reijo Kupiaisen artikkeli Koulu kriittisyyden ja kriittisen lukutaidon perustana avaa, mitä kriittinen lukutaito on ja mikä sen merkitys on median käytössä. Jenni Vartiaisen teksti Kahvi voi tappaa! –  Monilukutaito luonnontieteiden opiskelussa puolestaan kuvaa, miten kriittistä lukutaitoa ja monilukutaitoa kehitetään osana luonnontieteellisiä ja matemaattisia aineita. Kumpikin artikkeli painottaa eri oppiaineiden tarkastelunäkökulmista kehittyvää lukutaitoa medialukutaidon tukena.

Käytänteet ja toimintamallit yläkoulun arjessa

Laaja-alaisen osaamisen, siten myös medialukutaidon, edistäminen aineenopetusjärjestelmässä on nähty väliin haasteellisena. Artikkelitrio nostaa esille ratkaisuina käytänteitä ja toimintamalleja yläkoulun arjessa. Päivi Rasi-Heikkinen kirjoittaa eri oppiaineiden yhteistyön vahvuuksista. Saara Martikka esittelee monialaista oppimiskokonaisuutta myös medialukutaidon vahvistamisen mallina. Kaisa Viinikka taas tuo tekstissään esille, miten medialukutaitoa voi edistää oppiaineissa niiden tavoitteita tukevalla tavalla. Viinikka käyttää esimerkkinä katsomus- ja yhteiskunnallisia aineita.  

Johtaminen ja verkostoituminen perusopetuksessa