Vastauksia kysymyksiin osaamiskuvauksista

Tälle sivulle on koottu vastauksia  julkaisutilaisuudessa kysyttyihin kysymyksiin osaamisen kuvauksista ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmasta.

Miten osaamisen kuvauksia voi hyödyntää?

Osaamisen kuvauksia voi hyödyntää esimerkiksi paikallisten opetussuunnitelmien, tvt-suunnitelmien sekä kulttuurikasvatus- ja mediakasvatussuunnitelmien laatimisessa tai kehittämisessä. Kuvauksia voi käyttää myös täydennyskoulutuksissa sekä verkostojen ja yhteistyön luomisessa.

Onko kehittämisohjelmassa tarkoitus luoda tukimateriaaleja kuvausten käyttöönoton tueksi? Kuka materiaaleja voi tuottaa ja missä niitä julkaistaan?

Esimerkkisisältöjen ensisijainen ja suositeltu tallennuspaikka on Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi). Sisältöjä voidaan linkittää sieltä muihin palveluihin. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Opetushallitus vastaavat esimerkkisisältöjen tuottamisesta ja kokoamisesta kehittämisohjelman resurssien puitteissa. Kehittämisohjelman resurssit eivät riitä kattamaan kaikkea kuvausten käyttöön liittyvää tarvetta. Siksi toivommekin, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät jakaisivat aktiivisesti tuottamiaan toimivia esimerkkisisältöjä mahdollisimman laajalti Avointen oppimateriaalien kirjaston kautta. Kaupalliset toimijat voivat toki myös tuottaa esimerkkisisältöjä niin halutessaan. Hyvistä aineistoista toivotaan myös vinkkejä OPH:lle ja KAVI:lle.

Millaisia apuja kehittämisohjelma tarjoaa henkilöstölle osakokonaisuuksien keskeisen käsitteistön avaamiseen opetuksessa? 

Näihin kysymyksiin on kehittämisohjelman tarkoitus tarjota selkeyttä ja konkreettista tukea jatkossa.

Varhaiskasvatuksessa pitäisi avoimemmin tehdä mediaa tutuksi erilaisin keinoin. Onko mahdollista, että varhaiskasvatuksen tueksi saadaan koulutusta mediataitoihin? 

Kehittämisohjelmassa tuotetaan materiaalia kuvausten käyttämisen tueksi, mikä tukee myös koulutuksen tarpeita.

Miksi osaamisen kuvauksia ei ole sidottu suoraan perusopetuksen oppiaineiden opetussuunnitelmiin tai varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin tai laaja-alaisen osaamisen alueisiin?

Kuvaukset on laadittu varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kuvaukset ovat perusteista irrallinen tukiaineisto. Kehittämisohjelman osaohjelmat liittyvät useisiin laaja-alaisiin osaamisiin. Kuvauksia ei ole ollut mahdollista kiinnittää oppiaineisiin tai osaamisen alueisiin, sillä oppiaineiden ja osaamisen alueiden tavoitteita ja sisältöjä on tarkennettu paikallisesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen taitojen opettaminen ja arvioiminen tapahtuu nimenomaan oppiainekohtaisesti. Miten nyt laaditut kuvaukset ovat yhteydessä arviointiin?

Osaamisen kuvaukset eivät muuta laaja-alaisen osaamisen arvioinnin periaatteita. Ne on tarkoitettu viitekehykseksi, joka tukee paikallista työtä ja niiden pohjana on käytetty myös laajalti käytössä olevia paikallisia suunnitelmia. Toivottavasti kuvausten myötä oppiaineiden vastuu taitojen opettamisesta laajenee ja tarkentuu nykyisestä.

Miksi osaamisen kuvauksissa on eroteltu hyvä ja edistynyt osaaminen ja missä arvioinnin tulisi näkyä? Miten tuota jaottelua on tarkoitus käyttää, koska laaja-alaista osaamista ei arvioida?

Edistynyt osaaminen kuvastaa osaamispolun jatketta, ei niinkään jaottelua erilliseksi osaksi. Tavoitteena on tarjota edistyneille haastetta ja opittavaa. Jaottelua ei ole tarkoitettu arvioinnin määrittelyyn, mutta sitä voi paikallisesti näin soveltaa.

Millä perustein osaamisen ajoittumista on arvioitu kuvauksia laadittaessa?

Kuvauksia koskeva palaute on tervetullutta. Myös yksittäisiä kohtia koskevaa palautetta ja kehittämisehdotuksia otamme mielellämme vastaan. Kuvausten ensimmäisen version rakentamisessa on kuultu laajasti opettajia ja asiantuntijoita. Osaamisen ajoitusta on arvioitu ja arvioidaan palautteen perusteella myös tulevassa kehittämisessä.

Onko kehittämisohjelmassa mietitty, miten tyttöjen kiinnostus STEM -aineisiin saataisiin säilymään ja tätä kautta koulutusvalintoja tasa-arvoisempaan suuntaan?

Tyttöjen kiinnostus STEM-aineisiin ei ole ollut tarkastelun ytimessä, mutta tavoitteina osaamisen tasaisempi ja tasa-arvoisempi jakautuminen vaikuttavat toivottavasti suoraan kiinnostukseen, motivaatioon ja koulutusvalintoihin.

Miten kuvauksista voi antaa palautetta?

Palautetta voi antaa Uudet lukutaidot –sivuston  kautta webropol-lomakkeella tai suoraan kehittämisohjelman työntekijöille (yhteystiedot löytyvät sivustolta kuvausten yhteydestä).